استاد فرمودند:

همانطورکه وادی یازدهم می گوید ثروت هم خوب است باید ثروت باشد تا بتوان بخشش کرد.هر چیزی که روی اندیشه انسان پوشش ایجاد کند خمر است مثال:دروغ و غیبت هم نوعی خمر است.البته مواد مخدر و الکل هم خمر است.زمانی که هرویین آمد برای ترک تریاک آمد اما بعد خودش تخریب بیشتری ایجاد کرد در ابتدا به عنوان دارو مجاز بود اما بعد که دیدند تخریب دارد غیر مجاز شد.قبلاً یک درد ساده مثل دندان درد فرد را می کشت اما الان مرفین و خانواده های آن در ساکت کردن درد انسان به عنوان دارو به کار برده می شود ، بنابراین خود مرفین بد نیست اما استفاده غیر مجاز آن باعث تخریب می شود.همانطور که چاقو هم در جراحی و هم در قتل به کار برده می شود،در اینجا هم چاقو مقصر نیست بلکه فردی که از آن استفاده نا بجا انجام می دهد مقصر است.اینجا هم ذکر می کند که شیطان فقط می تواند دعوت کند اما انسان اختیار دارد که قبول کند یا نه.


 برگرفته از سخنان کمک راهنمای گرامی آقای علیرضا کاظمیان در لژیون