استاد فرمودند:

سی دی جرقه بسیار نکات جالبی دارد .همانطور که قبلاً گفتم انسان خواب را میتوان بیدار کرد اما انسانی که خود را بخواب زده است را نمی توان بیدار کرد .این سی دی هم می خواهد بگوید دیگر از خواب غفلت بیدار شوید.برای همه ما جرقه ای خورده شده است تا به کنگره بیاییم،اما حالا که آمده ایم باید از این جرقه استفاده نماییم.اما اگر از این راهی که نمایان شده است استفاده نکنید،ممکن است همین جرقه منجر به آتش گرفتن و نابودی فرد بشود.حال برای کسانی که میخواهند سفر کنند این جرقه فرد را به دریا و یا اقیانوس تبدیل می کند.باید دقت کنید که چطور از این جرقه می خواهید استفاده نمایید.گاهی راهنما هم به رهجو جرقه ای وارد می کند و میگوید به کارت نظم بده و سر ساعت دارو مصرف کن و کنگره هم بیا.من راهنما هم سعی می کنم راه به تو نشان بدهم.اما گاهی این جرقه را نمی گیرید.مهندس در این سی دی مثلثی رسم می کند که اضلاع آن خانواده،جامعه،خود فرد می باشد.مثال:وقتی یک ماشین می خواهد روشن شود این کار توسط یک جرقه آغاز می شود.امااگر ماشین خراب باشد یا بنزین نداشته باشد هر چقدر هم جرقه زده شود بی نتیجه است.انسانی هم که خودش را بخواب زده باشد مثل ماشین خراب است و دیگر جرقه اثری در او ندارد.اگر زمانی که جرقه ای زده می شود انسان حاضر به پذیرش آن باشد در مسیر درست قرار می گیرد اما اگر حاضر نبود زمان را از دست داده است.هر کاری که بخواهد اتفاق بیافتد سه چیز در آن دخیل است:1- خواست خدا 2- تقدیر 3- خواست فرد 

حال خواست خداوند بوده است که فردی به کنگره بیاید و تقدیر هم او را یاری می کند اما خودش نمی خواهد و به حرف راهنما گوش نمی دهد و از کنگره طرد می شود و جرقه ای که برای هدایت فرد بوده است خودش آنرا به آتشی ویرانگر تبدیل نموده است.

  برگرفته از سخنان کمک راهنمای گرامی آقای علیرضا کاظمیان در لژیون