استاد فرمودند:

همانطور که کشاورز بعد از کاشتن گوجه فرنگی از آن مراقبت می کند تا به محصول تبدیل شود ،رهجو نیز باید برای درمان اعتیاد به کنگره بیاید و از درمان خود مراقبت کند.مراقبت از درمان اعتیاد یعنی اینکه ساعت 5 در جلسه حاضر باشی و بدون غیبت در لژیون حضور یابی و به حرف راهنما گوش دهی و... همانطور که کشاورز در زمین هرس انجام می دهد شما نیز باید ضد ارزش ها را هرس کنید یعنی از آنها دوری بجویید.اگر علف های هرز در مزرعه زیاد شود محصول را از بین می برد،در درمان اعتیاد هم اگر ضد ارزشها کم نشود،درمان را از بین می برند.در این وادی می گوید جهان خاکی از امواج به وجود آمد و همانطور که امواج ساکن نیستند در این جهان هم هیچ چیز ساکن نیست و در حرکت است.باید به معجزه زمان اعتقاد داشته باشید و مراقب آن باشید اگر اهمیت ندهید سه ماه سفر هستید و تا چشم به هم می زنید یکسال گذشته است و چون درست سفر نکرده اید باید عواقب آن را بپذیرید.برای این می گویند وقت طلا است چون هیچ تضمینی برای یک لحظه دیگر نیست که زنده باشیم.بنابراین باید از زمانی که در اختیارمان گذاشته شده است به نحو احسنت استفاده نماییم.فرد دچار اعتیاد شده است حالا برای درمان اقدام کرده اما انتظار دارد هیچ گونه کمبود یا مشکلی در مسیرش قرار نگیرد و جامعه و خانواده از او سپاسگذار باشد!نه اینگونه نیست کاری را خراب کرده ای و تازه می خواهی درستش کنی.ما نمی توانیم زمان را حذف کنیم،فرد نمی تواند بگوید برای درمان اعتیاد یازده ماه سفر نمی کنم یا نمی تواند بگوید می خواهم یکماهه گندم به عمل آورم.باید برای به دست آوردن هر چیزی تلاش کرد.بهشت را به بهاء می دهند و نه به بهانه. خدا هم یک روز بهت روزی می دهد اما یک روز هم از عمرت کم می کند این یعنی من چیزی را مفتی به کسی نمی دهم.باید برای رسیدن به هدف صبر داشت و صبر یعنی حرکت کردن با در نظر گرفتن پارامتر زمان.اما اگر پارامتر زمان را در نظر نگیریم می شود بی خیالی.

برگرفته از سخنان کمک راهنمای گرامی آقای علیرضا کاظمیان در لژیون