در تاریخ 1395/6/3مسافر احمد موفق به دریافت گل رهایی از دستان پرتوان آقای مهندس دژاکام عزیز گردید. این رهایی را از طرف اعضاءلژیون خدمت آقای مهندس و خانواده محترمشان و آقای علیرضا کاظمیان و  آقای احمد و کلیه اعضاء شعبه شیخ بهایی اصفهان تبریک عرض می نماییم.

تا باد چنین بادا