در تاریخ 1395/6/31مسافر محمد رضا موفق به دریافت گل رهایی از دستان پرتوان آقای مهندس دژاکام عزیز گردید. این رهایی را از طرف اعضاءلژیون خدمت آقای مهندس و خانواده محترمشان و آقای علیرضا کاظمیان و آقای محمد رضا و کلیه اعضاء شعبه شیخ بهایی اصفهان تبریک عرض می نماییم.


تا باد چنین بادا