سعی کنید همیشه با افراد بهتر از خود معاشرت کنید یک سفر اولی باید با سفر دومی باشد تا بتواند الگوبرداری کند.افرادی هم که سفر خوبی ندارند معمولاً با کسی شبیه خود دوست هستند(کور ،کور را میجوید و آّب گندیده، گودال را).در این وادی از شجره خبیثه یاد می شود که البته تمثیل است و منظور آن انسان های فاسد است.

گلی ناچیز در حمام روزی       رسید از دست محبوبی به دستم 

 به او گفتم که مشکی یا عبیری       که از بوی دلاویز تو مستم 

 بگفتا من گلی ناچیز بودم             ولیکن مدتی با گل نشستم

 کمال همنشین در من اثر کرد  وگرنه من همان خاکم که هستم.

ما در جهان هر چیزی را بر اساس ضد آن چیز می شناسیم. چون خداوند ضد ندارد ما نمی توانیم او را بشناسیم.نبرد بین خیر و شر همیشه برقرار هست.این نبرد هم پنهانی هست و هم آشکار.اذن رهایی فرد در کنگره با خواست قوی خود فرد حاصل می شود.باید خودت را به نیروهای مثبت الهی ثابت کنی.در هر گروهی که وارد شوید (روشنایی یا تاریکی) باید بهاء آن را پرداخت کنید.روشنایی می گوید:اول کار را انجام بده بعد مزد بگیر.پس باید صبر داشت.در کنگره هم می گویند : 11 ماه زمان لازم است و در این مدت باید به حرف راهنما گوش دهید و آموزش بگیرید.اما تاریکی ابتدا مزد کمی می دهد ولی بعد فردرا به دنبال خود می کشاند.اعتیاد هم ابتدا باغ سبز به ما نشان می دهد اما بعد به دنبال خود ما را به قهقرا می کشاند.در ابتدا مصرف فرد چندین ساعت اضافه کار می کند اما پس از مدتی دیگر نصف کار قبل را هم نمی تواند انجام دهد.شیطان به زیباترین شکل انسان را فریب میدهد.خداوند شیطان را خلق کرد تا ما بتوانیم به تکامل برسیم.همه چیز در هستی حس دارد و کار حس،انتقال اطلاعات است.همانطور که یک مصرف کننده طرز مصرف را القاء می کند.یک نفر هم که به رهایی می رسد ،رهایی را القاء میکند.هر وقت کسی خواسته قوی برای اصلاح خود داشته باشد نیروهای مثبت الهی از زمین و آسمان به یاریش می شتابند.

برگرفته از سخنان کمک راهنمای گرامی آقای علیرضا کاظمیان در لژیون