خداوند اذن درمان در کنگره را به همه کسی عطا نمی کند .قدر سفر خود را بدانید. حرمت ها را رعایت کنید .پول قرض ندهید.دارو به هم ندهید .به پیشکسوت احترام بگذارید. همیشه عمل سالم انجام دهید و نه به ظاهر نیک

خلاصه سخنان استاد:

کسانی که درمان نمی شوند باید فکر کنند چه ضد ارزشی با خود دارند .کسانی که با راهنمای خود صادق باشند به درمان می رسند. خداوند اذن درمان در کنگره را به همه کسی عطا نمی کند .قدر سفر خود را بدانید. حرمت ها را رعایت کنید .پول قرض ندهید.دارو به هم ندهید .به پیشکسوت احترام بگذارید. همیشه عمل سالم انجام دهید و نه به ظاهر نیک.کسی که سه یال است سفر می کند باید باز پرداخت صندلی که اشغال کرده است را بپردازد چون کسانی که باید درمان می شدند جا برای پذیرش نداشته اند.در حال حاضر این شعبه پذیرش تازه وارد ندارد و مرزبان اعلام می کند به کسی پیام کنگره را ندهید.ممکن است سوال پیش آید که چرا پیام ندهم؟ چون فرد مصرف کننده می آید و چند نفر دور او جمع می شوند و برایش دارو تجویز می کنند و باعث می شوند فرد دیگر به کنگره نیاید بنابراین تخریب زیادی دارد و این می شود عمل به ظاهر نیک.