انسان تنها زمانی می تواند انسان بودن را آغاز کند که لب از ناله و فغان فرو بندد و آنگاه عدالت نهفته ای که زندگی اش را منظم می کند، بجوید.


تهیه کننده : مسافر محمود