همه اتفاقات زندگی بازتاب تفکر ما می باشد.پس اگر می خواهیم تحولی در زندگی ایجاد کنیم، باید کار را از تغییر تفکر اغاز کنیم.


تهیه کننده: مسافر محمود