استاد فرمودند:
رمزو راز کشف حقیقت در دو چیز است یکی یافتن راه و دیگری آنچه برداشت می نمایید.
در وادی قبل متوجه شدیم که باید به فرمان عقل گوش دهیم.همان طور که می دانید خداوند - عقل - انسان -درمان اعتیاد - راستگویی اینها حقیقت هستند یعنی بوده و هست و خواهند بود.درمان اعتیاد هم از قبل بوده است اما رمز و راز آن تا زمان آقای مهندس کشف نشده بود.اگر ما به چیزی دسترسی پیدا نمی کنیم دلیل بر این نیست که آن موضوع حقیقت نیست مثال: ما به خدا دسترسی نداریم اما خداوند حقیقت است اول باید راه را پیدا کنیم و بعد برداشت ما مهم است. خیلی از افراد به کنگره می آیند اما چون برداشت درستی ندارد به درمان نمی رسد.

برگرفته از سخنان کمک راهنمای گرامی آقای علیرضا کاظمیان در لژیون