استاد فرمودند:
یکی از مواردی که اعتیاد به دنبال دارد بی محبتی است زمانی که فرد نشئه است ابراز محبت شدید دارد که اصلاً نیاز نیست اما هنگام خماری دیگر اثری از محبت در او دیده نمی شود.این اثرات بی نظمی اعتیاد است که هیچ چیزی در مکان و زمان خود قرار ندارد.در مورد شربت او تی زیاد صحبت کردم همانطور که می دانید خیلی زحمت کشیده شد تا شربت او تی تهیه شود اما خدا را شکر به سر انجام رسید اما گاهی از افراد قدر آن را هنوز نمی دانند.تنها داروی شفا بخش اعتیاد شربت اوپیوم تینکچر است.در زمان گذشته باید با اپیوم سفر می کردند که این کار بسیار سخت بود و خواسته بسیار طلب می کرد.وقتی به پله های آخر می رسید خیلی مشکل می شد اندازه واقعی را رعایت کرد اما حالا با شربت این کار بسیار سهل است.

مهمترین خدمت شربت این است که رابطه فرد با مواد فروش را قطع می کند.افرادی که گریز می زنند بدانند فکرشان مشکل دارد و نه جسمشان،چون جسم با شربت در حال ترمیم شدن است.آقای امین در سی دی مثال زمین خشک را می زند.شخصی که محبت ندارد مانند زمینی است که خشک باشد یا درونش پر از آشغال شده باشد و اگر به عنوان مثال به فرزندت محبت نکنی عواقب بدی دارد چون محبت را از بیرون می خواهد خریداری کند و باید در ازای آن بهای زیادی پرداخت نماید.دیگر بحث نیروهای منفی است شیطان از هر طریقی می خواهد انسان را از صراط مستقیم دور نگه دارد ابزار های آن:گمان بد-کینه - غیبت و.. تمام حس های منفی زیر مجموعه ترس - منیت - ناامیدی می باشد،کینه زیر شاخه منیت است مثال فردی به شما سلام نمی کند چون خود را بالاتر می بینید دچار منیت شده و به کینه گرفتار می شوید.البته این به مرور زمان اتفاق می افتد.فکر نکنید حس های منفی به سراغ راهنما نمی آید اگر غفلت کند دچارش می شود.اگر کسی بخواهد محبت دیگران را جلب کند باید هزینه صرف کندبه عنوان مثال اگر من بخواهم محبت آقا حمید را جلب کنم باید او را به شام دعوت کنم و هزینه کنم تا بتوانم از محبتش برخوردار شوم این محبت ،محبت واقعی نیست و قراردادی است تا زمانی که من هزینه کنم محبت هست و اگر پول نداشته باشم دیگر محبت وجود ندارد.گاهی فردی در کنگره به خوبی در حال سفر کردن می باشد اما فردی از بیرون به او برخورد می کند و می گوید من مقداری مواد دارم و می خواهم تو برایم نمونه کنی،این القای شیطان است گاهی شیطان از طریق همسفر یا دوستان وارد می شود تا شما را از صراط مستقیم دور کند باید آگاهی داشته  باشید و فریب نخورید. برای درمان باید آگاهی و دانایی خود را افزایش دهید.باید بتوانید قوانین زندگی را یاد بگیرید.البته همین نیروهای منفی باعث رشد و ترقی می شوند به شرطی که با دانایی با آنها برخورد کنید.


برگرفته از سخنان کمک راهنمای گرامی آقای علیرضا کاظمیان در لژیون