استاد فرمودند:
در ابتدای سی دی اشاره به موضوع حنا بستن یک سیاه پوست می کند درست است که این مطلب برای مزاح است اما دارای مطالب زیادی نیز می باشد.این مثالها برای ما است که در شب به دنبال روز می گردیم و بر عکس روز به دنبال شب هستیم در حالی که از زندگی که در حال حاضر داریم لذت نمی بریم.برای همین مطلب است که حیات و زیستن و زندگی کردن برایمان سخت شده است.

ما در زمان حال زندگی نمی کنیم .شخصی از آقای مهندس سوال می پرسد که چرا اکثر مطالب را از کتاب آسمانی بیان می کنید؟ ایشان در جواب می گویند برای اینکه من هر چه مطالعه کردم هیچ کتابی کامل تر از قرآن ندیدم.بعد از 1400 سال ما هنوز مطالب آن را کامل درک نکرده ایم.
بعداز سالها جستجوی انسانها بالاخره آقای مهندس دژاکام با نوشتن کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر راه درمان اعتیاد را پایه گذاری کردند و خود ایشان می فرمایند:از کتاب آسمانی الگو گرفتم.الآن راه برای درمان اعتیاد باز است.کتاب - نشریات - راهنما و... اما متأسفانه برخی از افراد قدر آن را نمی دانند و درمان اعتیاد را خیلی آسان فرض کرده اند در حالی که این عملی بزرگ است و در حال حاضر فقط کنگره 60 قادر به آن می باشد.آقای مهندس در سی دی آیه 100 سوره آل عمران را می فرمایند: که فرقه ها باعث از بین بردن ایمان مردم می شوند.باید پایه های اعتقادی خود را تقویت کنید تا گمراه نشوید.بعد صحبت از کهکشانها می شود که همین مورد برای پی بردن به عظمت خداوند کافی است.می گویند نزدیک به ده میلیارد کهکشان داریم که یکی از آنها کهکشان راه شیری هست.از این طرف تا آن طرف این کهکشان اگر با سرعت 300000 کیلومتر در ثانیه بروید 2000 سال طول می کشد بعد در میان این همه کهکشان یک کره زمین وجود دارد و روی این کره زمین یک موجود کوچکی به نام انسان! (پس دیگر این همه منیت برای چیست؟همین منیت شیطان را از درگاه راند و همین منیت باعث اعتیاد ما شد.منیت باعث خیلی از مشکلات می شود).اما با همه این آفرینش خداوند هنگام آفرینش انسان به خود آفرین گفت.
یکی از بزرگترین رحمت های خداوند به انسان اجازه حیات داشتن و زندگی کردن است .خداوند تمام موجودات و هستی را برای رسیدن انسان به تکامل خلق کرده است .تمام اینها در خدمت انسان هستند تا به هدف نهایی آفرینش خود برسد.
هر جایی قوانین خاص خود را دارد خواه کشور یا خانه یا اداره و... باشد.حتی رفتن به عزا یا عروسی هم دارای قوانین خاص خود هست که باید کاملاً آنها را رعایت کرد.


برگرفته از سخنان کمک راهنمای گرامی آقای علیرضا کاظمیان در لژیون