استاد عزیز:سالروز پنج سال رهایی و ورود جنابعالی به جرگه آزادمردان پر شگون باد.
از طرف اعضاءلژیون