استاد فرمودند:
در اول سی دی آقای مهندس از سیستم X و جسم و روان و جهان بینی صحبت فرموده اند.روان یعنی خلق و خوی انسان یا از برآیند جسم و جهان بینی روان حاصل می گردد.جسم و روان بسیار به هم وابسته هستند مثال:وقتی فردی دندان درد دارد این درد جسمی هست اما اعصابش هم بهم میریزد اگر بچه برای بازی پیشش بیاید با تلخی با او برخورد می کند این تأثیر روان هست.مثال دیگر:فرد به اندازه شربت مصرف کرده است و جسمش هیچ کمبودی ندارد اما به ذهنش می رسد که یک سی سی بیشتر بخورم این از فکر اشتباهش ناشی می شود و باعث می شود روانش هم بهم بریزد و از برنامه خارج شود.انسان به دلیل نداشتن ظرفیت آرشیو ذهنیش بسته است و از گذشته آگاهی ندارد ما از زمان الست تا به ابد زنده هستیم.
مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک   چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم
زکجا آمده ام،آمدنم بهر چه بود       به کجا میروم آخر ننمایی وطنم
جسم ما نزد ما امانت هست من حق ندارم با مشروب یا سیگار یا مواد مخدر آن را نابود کنم.کسی حق ندارد لقمه حرام به جسمش وارد کند.در سفر اول ورزش باید با اجازه راهنما باشد فرد حق ندارد ورزش سنگین کند.باید مواظب جسم خود باشید.تمام پیامبران و کتاب های آسمانی برای ما به جهت این  آمده اند که بگویند کار بد،بد است و کار خوب، خوب است.به قول شاعر:
صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را  خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی
اگر درمان خوب هست چرا یکسال مرتب و روی برنامه نمی مانید تا درمان شوید،مواد فرار نمی کند اگر بعد از درمان دیدی اشتباه کردی برو بیشتر از قبل مصرف کن.اینجا که همه چیز رایگان در خدمت درمان شماست.دیگر نباید فرد بهانه ای داشته باشد.با اینکه آقای مهندس می فرمایند:راهنما نیازی نیست حرص بخورد وقتی رهجو درست عمل نمی کند. اما راهنما مثل پدر می باشد یک پدر نمی تواند برای فرزندش نگران نباشد.باید در کنگره فرمانبردار باشید تا فرمانده شوید.اگر به حرف راهنما عمل نکردید یا برنامه را تغییر دادید،هیچگاه به درمان نمی رسید.باید بدانید یک راهنما نسبت به یک سفر اولی دارای اطلاعات بیشتری هست و همان راهنما نسبت به راهنمای خودش اطلاعات کمتری دارد پس جایگاه خود رابشناسید و فقط به حرف راهنمای خود عمل کنید.همیشه عاقلانه فکر کنید و نه حسابگرانه.


برگرفته از سخنان کمک راهنمای گرامی آقای علیرضا کاظمیان