درتاریخ 1394/12/12 شاهد رهایی مسافر حمید رهجوی آقای علیرضا کاظمیان به دستان پرتوان آقای مهندس دژاکام بودیم.این رهایی را به آقای مهندس دژاکام و خانواده محترمشان و آقای کاظمیان و خانم توکلی و آقا حمید و همسفرانشان تبریک عرض می نماییم.

نگارش:مسافر صفرعلی