استاد فرمودند:
گاهی برخی از افراد هنوز زمان درمان شدنشان فرا نرسیده است،چون خداوند می داند اگر این فرد درمان شود دچار مشکلات دیگری می شود(مثال:قتل افراد دیگر) بنابراین اذن ورود به کنگره برای او صادر نمی شود و یا فردی می آید اما ضد ارزش های دیگری که به همراه دارد مانع از ادامه سفر او می شوند و پس از مدتی کنگره را رها می کند.فردی بود که سال 91 به کنگره آمد و پس از مدتی رفت و سال 93 آمد و درمان شد چون سال 91 هنوز زمان مناسب برای او نبود.در کنار این سی دی که بسیار مهم است بایدسوألاتی را هم برای خود جواب دهید:چرا اعتیاد پیدا کردم؟چرا می خواهم درمان شوم؟چرا باید سی دی گوش دهم؟چرا باید جهان بینی کار کنم؟و...

چون ما به این دنیا آمده ایم تا آموزش بگیریم و به تکامل برسیم.فرد باید بپذیرد که برای درمان اعتیاد چیزی نمی داند و فرمانبردار راهنما باشد.باید برای درمان اعتیاد فرد تغییر کند و دیگر اندیشه های قبل را نداشته باشد.باید قدر این زمان و این مکان را بداند و بفهمد در چه جایگاهی است .آقای مهندس فرمودند امسال همه به کمک هم باید زمین آکادمی را آماده کنیم،کسانی که می توانند از نظر مالی کمک کنند حتماً این کار را انجام دهند.

برگرفته از سخنان کمک راهنمای گرامی آقای علیرضا کاظمیان در لژیون