استاد فرمودند:

باید در لحظه زندگی کنید،از گذشته عبرت بگیرید و برای آینده برنامه ریزی کنید.هر چیزی در جای خودش اگر در حال تفریح هستی،تفریح کن و اگر در حال آموزش گرفتن هستی،آموزش بگیر.زمانی که مرگ برسد ،زمان و مکان و فضا را فرد از دست می دهد و قدیمی ها می گفتند وقت طلاست که اهمیت زمان را می رساند.سه موضوع مهم: حس،نور،صوت .اگر حس را از انسان بگیرند دیگر هیچ درکی ندارد.چون در جهان بینی هم می گفت دریافت ،برداشت،احساس،ادراک.حس اهمیت بسیار بالایی دارد.اگر قدر چیزی را ندانی خداوند آن را ازت میگیرد،اگر قدر رهایی را ندانی آن را از دست می دهی.انسان تمام مشکلاتش از ناسپاسی است.هرکسی بر اساس حرکت و کوشش و نقطه تحملی که دارد خدا به او نعمت می دهد .گاهی یک پسر نسبت به پدر درک بهتری دارد.گاهی من فکر می کنم که فقط من همه چیز را می دانم و همین باعث منیت شده و دیگر آموزش نمی گیرم باید بدانم که انسان همواره در حال آموزش گرفتن است. چیزی به نام نیستی وجود ندارد اما چون ما نمی بینیم می گوییم نیستی.ما از خود خدا انشعاب یافته ایم.ما هم باید اینقدر تلاش کنیم تا به همان نقطه بازگردیم.پس سعی کنید زمان را بیهوده از دست ندهید.درجهان ما پرسرعت ترین چیز نور است.خداوند نور زمین و آسمان هاست.فکر کنید همین خورشید نباشد چه می شود؟ما هر شب میمیریم و صبح دوباره زنده می شویم و به قول شاعر:

هنگام سپیده دم خروس سحری    دانی که چرا همی کند نوحه گری

یعنی که نمودند در آیینه صبح      از عمر شبی گذشت و تو بیخبری

در شب صور پنهان از جسم جدا می شود و صبح دوباره باز می گردد.

اما صوت :مثال تنبک با یک ضربه یک صدا دارد اما اگر پشت سر هم نواخته شود موسیقی می شود و انرژی زا می باشد.صوت خودش یک معجزه است.یک گوسفند هم با بع بع بچه خودش را صدا میکند.اگر صوت نبود سکوت محض بود.در نهایت می گوید انسان تو چیزی نیستی جز آنچه خودت تلاش می کنی.اگر در درمان مانده ای خودت خواسته ای.اگر پول نداری،خودت خواسته ای.

حس:حس مانند خداوند در همه جهان جاریست اما دیده نمی شود مگر هم معنای آن باشد.اگر حس نبود صوت و نور را هم معنایی نداشت.اگر شنوایی نباشد هیچ صوتی شنیده نمی شود.

ما پنج حس درون و پنج حس بیرون داریم و یک حس بین اینها به نام حس یازدهم(حس ششم).ما در خواب چشممان بسته است اما می بینیم این به دلیل حس درون می باشد.گاهی دقت کرده اید صدای گنجشک روی درخت زیباست،این به دلیل زود بیدار شدن از خواب است و باز شدن حس ها.


برگرفته از سخنان کمک راهنمای گرامی آقای علیرضا کاظمیان در لژیون